5.BẠN TẠO RA LỢI NHUẬN BAO NHIÊU?

Giúp người ta giải quyết vấn đề thì phải nhận lại giá trị. Và tiền là một đại diện quan trọng của giá trị. Chỉ như vậy bạn mới có thể đem giải pháp của bạn giúp nhiều người hơn và lâu dài hơn.

Bạn kiếm tiền từ hoạt động gì? Ai sẽ trả tiền cho bạn?

Lãi chưa trừ chi phí là bao nhiêu % (lãi gộp)


Mong đợi doanh thu hàng tháng của bạn là bao nhiêu?

Mong đợi doanh thu hàng tháng của bạn là bao nhiêu?

(Visited 75 times, 1 visits today)